Algemene voorwaarden 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Onderneming;Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Onderneming.

Artikel 2 – Identiteit van de Onderneming
Refleqt, ingeschreven bij de kamer van koophandel met nummer: 64907767
Telefoonnummer: 085 303 8459 bereikbaar op werkdagen maandag-vrijdag 9:00-17:00 uur.
E-mailadres: info@refleqt.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Onderneming en consument. Door gebruik te maken van het aanbod van de Onderneming aanvaard de consument gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website van de Onderneming.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
Het aanbod is vrijblijvend. De Onderneming is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De Onderneming kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Onderneming dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Onderneming niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie
De Onderneming staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8 – Levering en uitvoering
De Onderneming zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Onderneming te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de Onderneming het recht om een incassoprocedure te starten en de kosten daarvoor in rekening te brengen bij de consument.

Artikel 10 – Coaching voorwaarden
De Consument past bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn/haar persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd.
Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de Consument lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van Refleqt. Ook wordt er vanuit gegaan dat Consument geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de Consument zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van Refleqt voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de Consument eventuele twijfels vooraf meldt aan Refleqt, en ook twijfels die ontstaan tijdens de gezondheidsprogramma’s, direct meldt.
Refleqt behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een Consument. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door Refleqt beter wordt geacht de Consument door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een Consument te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.
Refleqt helpt Consument naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. Refleqt verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.
Als Consument door Refleqt doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Refleqt. Refleqt gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.
Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de Consument bij de bewustwording en verandering, geeft Refleqt geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De Consument bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de Consument kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

Artikel 11 – Opzeggen
De Refleqt Gezondheidsprogramma’s hebben een vaste looptijd en eindigen automatisch na deze periode. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting. De Onderneming behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag consumenten te weigeren en abonnementen voortijdig/per direct te beëindigen.
Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnbetalingen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd en bijbehorende stornokosten. Ongeacht het wel of niet gebruiken van het Gezondheidsprogramma blijft de consument verplicht de periodieke termijnbetalingen te voldoen.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
Het Refleqt Gezondheidsprogramma betreft een digitaal product dat direct na betaling geleverd wordt aan de consument. Derhalve is het herroepingsrecht uitgesloten.

Artikel 13 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Onderneming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de Onderneming ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Onderneming binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de Onderneming. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Onderneming als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Onderneming, zal de Onderneming naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten
De diensen en producten bevatten inhoud die in eigendom of in licentie is bij Refleqt (“Refleqt Methode”). Refleqt Methode wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. Refleqt heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Refleqt Methode. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Refleqt Methode te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Refleqt Methode te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
De Refleqt naam en logo zijn handelsmerken van Refleqt, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Refleqt. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Refleqt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Refleqt, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de Onderneming en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Haarlem.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Gemaakt met